Senca

 CounterData.com  

online advertising 
 Search Optimisation Counter                    .... ali črna stran zdravstva......

Člani

Načrt

Status

Arhiv         

ZZZS OE Koper 

iz medijev  
    

Sodbe  

Domov        
      

Tukaj so na razpolago razne objave, članki iz časopisov in revij na temo opuščanja zdravljenja ljudi

Vaše pripombe in izkušnje nam lahko oznanite na e-mail

Seznam

 1. Sodišče zavrnilo predlog prepovedi objavljanja sodb
 2. Denar je še vedno najboljše zdravilo
 3. Zahteva ministra Viranta
 4. Scila in Karibda zdravja in zdravljenja
 5. Bolnike nazaj na delo.....
 6. Božično darilo
 7. Zdravnikova pravica bo draga
 8. Pravica do soodločanja
 9. Zdravniki kot zadružniki
 10. Zavod predpisal zdravje
 11. Zakon o zdravstvenem varstvu neskladen z ustavo
 12. Neupravičena prekinitev bolniške
 13. Novice plus - leto 1995
 14. - Podpisi
 15. Bolniki ali številke
 16. V zmoti a nezmotljivi
 17. Upor zoper nadutost
 18. Absurdi zdravstva

 

 

Na začetek strani

 Sodišče zavrnilo predlog prepovedi objavljanja sodb

NOVICA
10.07.2007
Sodišče zavrnilo predlog prepovedi objavljanja sodb o disciplinskih postopkih proti zdravnikom

 

Avtor: Ran Reznick

 Okrožno sodišče v Tel Avivu je zavrnilo pritožbo Izraelskega zdravniškega združenja za prepoved objave disciplinskih sodb izraelskega Ministrstva za zdravstvo, ki so bile izdane zdravnikom, spoznanim za krive zaradi hude malomarnosti in ostalih kaznivih dejanj.

 Gibanje za svobodo informacij je na podlagi Zakona o svobodi informacij februarja 2005 zahtevalo sodbe disciplinskega tribunala Ministrstva za zdravstvo.

Pred enim letom je Gibanje za svobodo informacij doseglo z Ministrstvom za zdravstvo kompromis po katerem bi ministrstvo predalo informacije v zvezi s sodbami zdravnikom med leti 2001 in 2006. V tem času je tribunal 60 zdravnikov spoznal za krive hude malomarnosti, drugih nepravilnosti v postopku zdravljenja ali pa je sodil v disciplinskih postopkih, sproženih zaradi obsodb zdravnikov zaradi kaznivih dejanj.

 

»Javnost se zaveda svojega zdravja in je zanj zaskrbljena, zato ji mora biti dostopna vsaka informacija, ki bi lahko vplivala na odločitev o izbiri zdravljenja med različnimi zdravniki kot tudi med bolnicami«, je presodila sodnica Drora Pilpel.

 

Presodila je tudi, da ima javnost pravico vedeti kateri zdravniki so bili obsojeni, kateri postopki so bili proti njim uporabljeni, za kaj so bili obsojeni in kako so bili kaznovani. Zdravnik, ki je spoznan za krivega, »ne more pričakovati, da se bo obsodba izgubila v kakšnem arhivu in ne bo objavljena… Ne more pričakovati, da bo obsodba skrita v računalniških sistemih, ki jih zakon ne omenja in da javnost zaradi pravice vedeti ne bo zahtevala podatkov.«

 

Disciplinsko sodišče Ministrstva za zdravstvo se ukvarja s pritožbami zoper zdravnike, ki jih vloži ministrstvo samo. Ti procesi sicer ne potekajo tajno, vendar ministrstvo večjega dela odločitev do zdaj vseeno ni objavljalo.

 

 

Na začetek strani

 

Denar je še vedno najboljše zdravilo

 

Na začetek strani

 

REPUBLIKA SLOVENIJA

MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO

 

 Šifra:     061-518/2006/2

Ljubljana, 25. 8. 2006

 

 

Jože Kržič
ZZZS
Območna enota Koper

Martinčev trg 2

6000 Koper

(oekp@zzzs.si)

 

 

 

Zadeva:  prijava prizadetih uporabnikov storitev ZZZS Koper

 

Spoštovani,

na nas so se z dopisom z dne 11. 8. 2006 obrnili prizadeti uporabniki vaših storitev, ki opozarjajo na »neugleden, samovoljen, nadut ter ponižujoč« odnos ZZZS, Območne enote Koper, in konkretno dr. Alenke Kunšič-Nose, do njih oz. drugih uporabnikov storitev zavoda.
Ker se navedbe iz priloženega dopisa ter v njem navedene spletne strani http://users.volja.net/sencazzzs/javnost.htm nanašajo na odnos javnih uslužbencev do uporabnikov storitev javne uprave, vas prosim za pojasnila v navedenih primerih, ki jih pričakujem do 8. septembra 2006.

   

Lep pozdrav,

   

 

                                                                                              dr. Gregor Virant

                                                                                                M I N I S T E R

 

 

PRILOGA: dopis prizadetih uporabnikov javne uprave. ( Glej prvo stran)

 

 

V VEDNOST:

- Borut Miklavčič, ZZZS, Miklošičeva cesta 24, Ljubljana (poslati tudi na di@zzzs.si),

- dr. Andrej Bručan, Ministrstvo za zdravje (samo elektronsko: gp.mz@gov.si),

- prizadeti uporabniki storitev javne uprave (samo elektronsko: senca.info@volja.net).

 

 

Na začetek strani

 Scila in Karibda zdravja in zdravljenja

 

 

Na začetek strani

 

Bolnike nazaj na delo.....

 

 

 

 

 

 

Na začetek strani

 

 

Božično darilo 

 

 

Na začetek strani

 

 

 

 

Zdravnikova pravica bo draga

 

Na začetek strani

 

 

 

Pravica do soodločanja

 

 

Na začetek strani

 

 

 

Zdravniki kot zadružniki

 

 

Na začetek strani

 

 

 

 

 

Zavod predpisal zdravje

 

 

Na začetek strani

 

 

 

Zakon o zdravstvenem varstvu neskladen z ustavo

Ustavno sodišče je presodilo, da je zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju v neskladju z ustavo. Omenjeni zakon je bil namreč v kratkem času dvakrat spremenjen, saj je bila julija 2002 po sedmih mesecih pri pogrebninah in posmrtninah ponovno uzakonjena ureditev, kakršna je veljala pred prvo spremembo. Zakonodajalec pa položaja subjektov, ki jih je kratek čas veljavna ureditev prizadela, ni izenačil s položajem tistih subjektov, ki jih ta ureditev ni prizadela. Državnemu zboru je ustavno sodišče naložilo, da v roku šestih mesecev od objave odločbe v uradnem listu, ugotovljeno neskladje odpravi.

Ustavno sodišče je postopek za oceno ustavnosti omenjenega zakona začelo na pobudo Karline in Roka Mlakarja iz Braslovč ter Marije Pevnik iz Polzele. Pobudniki so menili, da bi zakonodajalec ob uveljavitvi druge novele moral odpraviti zanje škodljive posledice, ki so jim nastale v času veljavnosti ureditve, ki je bila uveljavljena ob koncu decembra 2001.

Novi zakon je sam določil dve višini pogrebnine

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju je ob svoji uveljavitvi določal, da višino pogrebnine določil Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije s splošnim aktom, upoštevaje nujne stroške pogreba. Tudi znesek posmrtnine je določil zavod, pri čemer je zakon določal, da ta znaša najmanj 100 odstotkov in največ 150 odstotkov zajamčene plače. Z uveljavitvijo sprememb ob koncu decembra 2001 je zakon sam določil dve višini pogrebnine v odvisnosti od dohodka umrle osebe. Če je dohodek umrle osebe presegel določeno višino dohodka, oseba, ki je poskrbela za pogreb, do pogrebnine sploh ni bila upravičena. V prvo dohodkovno skupino naj bi sodilo 61,8 odstotka umrlih, v drugo 27,8 odstotka ter v tretjo 10,4 odstotka umrlih. Po enakih kriterijih je bila urejena tudi pravica do posmrtnine, saj tudi ta družinskemu članu ni pripadala, če je dohodek umrle osebe presegel limit.

Ustavno sodišče navaja, da normodajalec v mejah svoje pristojnosti določa kriterije, po katerih bo določene pravne položaje med seboj razlikoval in nanje vezal različne pravne posledice. Tovrstno razlikovanje, s katerim normodajalec zasleduje dopustne cilje, je bistvena sestavina normodajne pristojnosti, pojasnjuje ustavno sodišče, ki dodaja, da 14. člen ustave, po katerem so pred zakonom vsi enaki, ne pomeni, da predpis ne bi smel različno urejati enakih položajev pravnih subjektov, pač pa, da tega ne sme početi samovoljno, brez razumnega in stvarnega (iz narave stvari izhajajočega) razloga.

Zakonodajalec mora sam urediti pravni položaj subjektov

To velja tudi v primeru, če zakonodajalec različno ureja enak položaj pravnih subjektov v različnih časovnih obdobjih. Drugače pa je v primeru, ko zakonodajalec spremenjeno zakonsko ureditev v relativno kratkem časovnem obdobju ponovno spremeni tako, da uzakoni enako ureditev, ki je veljala pred zadnjo spremembo. V tem primeru je zavezan k spoštovanju načela enakosti, po katerem lahko enake pravne položaje uredi različno le, če ima za to razumen razlog, ki izhaja iz narave stvari. Če iz zakonodajnega gradiva izhaja, da tak razlog ne obstaja, potem je dolžan urediti enako tudi pravni položaj subjektov, za katere je v vmesnem času veljala drugačna ureditev. Če tega ne stori, ravna v neskladju z načelom enakosti pred zakonom, ugotavlja ustavno sodišče. 

 

Na začetek strani

 

 

Neupravičena prekinitev bolniške

 

 

Na začetek strani

 

 

 

Novice plus - 1995

Na začetek strani

 

 

Podpisi 

 

Na začetek strani

 

 

BOLNIKI ALI ŠTEVILKE

                                                                        Mandrač 

 

Povedala bi le nekaj besed, oziroma opisala bi delo osebe ki ji je dobesedno dodeljena moč, da 
lahko pokoplje žive ljudi v grob!

Veliko je ljudi z zdravstvenimi težavami, ki trpijo fizične in psihične bolečine v upanju na boljši jutri. 
Osebe ki imajo to nesrečo, da njihov zdravstveni karton pride v roke zdravniški komisiji 1. stopnje 
(ZZZS), bolj konkretno tam prisotne osebe, se znajdejo v še večji težavi kot je njihova bolezen kot 
taka. V omenjenem zavodu je že dolga leta zaposlena oseba ki ne pozna meja. Ta ista oseba se 
očitno primerja z bogom kajti očitno je prepričana, da je vsemogočna! Ali je ta oseba pristojna 
oporekati in mani vrednotiti mnenje specialistov kot, da je njihova beseda v njeni prisotnosti 
enaka NIČ!

-Ali je omenjena gospa vsestranski specialist? Zakaj misli, da je mnenje zdravnikov z isto izobrazbo 
ter specialistov z višjo izobrazbo in prakso manj vredno od njene besede?

Kje živimo? Kdo to dopušča? Ali ima ta oseba protekcije iz strani nekoga? Ali je njena protekcija 
sam zakon, ki ji to dovoli? Koliko časa bomo bili primorani trpeti vse to?

Veliko je govora o fizičnih težavah, ki jih povzroča psiha. Ali je komu jasno, da tudi flzične težave poškodujejo psiho. V našem primeru je na prvem mestu psiha za katero poskrbi ZZZS. Ali se ta oseba zaveda škode, ki jo povzroča (ne mislim na luknjo v proračunu ZZZS-ja). Ljudje s hudimi telesnimi težavami, umirajoči... imajo pri tej osebi neglede na vrsto težav prekinjen bolniški stalež. V medicinski 
etiki mislim, da je to nekaj nedopustnega!

Verjetno je marsikdo med bralci razumel koga imam v mislih.

Kje je tukaj pravna država o kateri stalno govorimo?

 

M.K.

 

 

 

Na začetek strani

V zmoti a nezmotljivi

 

 

 

Na začetek strani

Upor zoper nadutost

 

Na začetek strani

Absurdi zdravstva

 

Na začetek strani

Wyyyyyy

 

Na začetek strani

Author information goes here.
Copyright © 2005 by  Senca. All rights reserved.
Revised: julij 14, 2007 .

Copyright (at 25. sept. 2005) or other proprietary statement goes here.
For problems or questions regarding this web contact:   Email .
Zadnji Popravki in spremembe: julij 14, 2007.